El Corrector

Llengua catalana

10.09.2014

Aquest és un corrector tipogràfic, ortogràfic i gramatical de català desenvolupat per la Universitat Pompeu Fabra. Segueix la normativa lingüística establerta per l'Institut d'Estudis Catalans i per tant només admet com a correctes aquelles paraules i construccions gramaticals que aquest ens dóna per bones.

 

El CorrectorSoftware lliure
Web: www.projecteelcorrector.cat
Windows, Linux i Mac

El procés de correcció d'El Corrector es basa en el que s'anomena processament del llenguatge natural (llenguatge humà). Això vol dir que en fer la correcció s'intenta que l'ordinador "comprengui" el que l'usuari o usuària està volent dir. A partir d'aquesta comprensió simulada, es determina si allò que volia dir s'expressa en una forma acceptada per la normativa lingüística. Si no és acceptable, llavors genera un missatge d'error i, idealment, una o diverses propostes de correcció. Aconseguir-ho en els aspectes ortogràfics resulta molt més fàcil que fer-ho en els aspectes gramaticals. Per tant, els usuaris i usuàries d'El Corrector hauran d'acceptar més limitacions en aquest segon nivell que en el primer.